Logo
Lưu ý:
Hệ thống báo cáo tổng hợp bao gồm các báo cáo như:
   + Báo cáo nhập nguyên nhiên vật liệu (theo ngày, lũy kế, theo nhà cung cấp)
   + Báo cáo sản xuất (báo cáo KCS, điện, sản xuất, ...)
   + Ứng vật tư (quản lý ứng vật tư)
   + Tiêu thụ (theo ngày, theo nhà phân phối, lũy kế, dòng tiền, ...)
Trân trọng ./.

[Count=116 from 06/13/2024 6:05 SA]